Skip to content

Kasutustingimused

Platvormi opereerib Mifundo OÜ, registrikoodi 14587569, aadress Harju maakond, Viimsi vald, Püünsi küla, Püünsi tee 24, 74013 (edaspidi Krediidivahendaja), mis pakub oma platvormil krediidivahenduse teenust. Mifundo OÜ on Eestis tarbijale krediidi vahendamiseks tegevusluba omav krediidivahendaja ja tema tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Eesmärk on anda Sulle võimalikult lihtsalt ja selgelt informatsiooni meie platvormi kasutamiseks ja teenuste tarbimiseks. Juhul kui Sul tekib küsimusi seoses käesolevate tingimustega või meie teenusega, palun võta meiega ühendust kirjutades meiliaadressile info@mifundo.com ja vastame sulle esimesel võimalusel.


1. Mõisted

Järgnevaid mõisteid kasutame läbivalt käesolevates üldtingimustes alltoodud tähenduses:


 • Kasutaja on krediidivahendaja veebilehel registreeritud füüsiline isik, kelle platvormi omanik on Kasutajana aktsepteerinud.
 • Kasutajakonto on Kasutaja andmeid sisaldav ja platvormi omaniku poolt hallatav kasutaja konto.
 • Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted – Krediidivahendaja kehtestatud põhimõtted, mille kohaselt Krediidivahendaja töötleb Kasutaja andmeid ning mis on Üldtingimuste osaks.
 • Kliendisuhe tähendab Krediidivahendaja ja Kasutaja vahelised õigussuhted, mis tekivad, kui Kasutaja kasutab või on kasutanud Krediidivahendaja poolt pakutavat teenust või on pöördunud Krediidivahendaja poole Krediidivahendaja poolt pakutavate teenuste kasutamise eesmärgil.
 • Krediidianalüüs - Platvormi ja Krediidiandja poolt Krediidi taotlejale määratav krediidiriski hinnang, mis iseloomustab Krediidi taotleja varasemat maksekäitumist ja kohustuste täitmise võimekust.
 • Krediidiandja - Platvormi vahendusel krediiti pakkuvad vastava teenuse osutamiseks tegevusluba omavad teenuseosutajad.
 • Krediidileping – Kasutaja ja Krediidiandja vahel sõlmitav tarbijakrediidileping.
 • Krediidisaaja – Kasutaja, kes on Platvormi vahendusel Krediidiandjaga sõlminud Krediidilepingu.
 • Krediiditaotleja – Kasutaja, kes on esitanud Krediidivahendajale Krediiditaotluse. Krediiditaotlus – Kasutaja avaldus koos kogu teabega (ja dokumentidega), mille Kasutaja on Krediidivahendajale esitanud Krediidianalüüsi teostamiseks ja Krediidiandjatelt Krediidilepingusõlmimise pakkumise saamiseks.
 • Platvorm – www.mifundo.com ja selle alamleheküljed.
 • Riikliku taustaga isik - füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid, sealhulgas riigipea, valitsusjuht, minister ning ase- või abiminister, parlamendiliige või parlamendiga sarnase seadusandliku organi liige, erakonna juhtorgani liige, ülemkohtu ja riigikohtu liige, riigikontrolli ja keskpanga nõukogu liige, suursaadik, asjur ja kaitsejõudude kõrgem ohvitser, riigiäriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige, rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige või samaväärseid ülesandeid täitev isik, kes ei ole kesk- või alamastme ametniku staatuses. Samuti riikliku taustaga isiku perekonnaliikmed - abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik, riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isiku laps ja lapse abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik ning riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isiku vanem, samuti riikliku taustaga isiku lähedased kaastöötajad.
 • Rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmed on mistahes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil kohaldatavad hoolsusmeetmed, mis kohustavad kohustatud isikut oma kliendi või potentsiaalse kliendi, temaga sõlmitava ärisuhte ja tema rahaliste vahendite või rikkuse päritolu kohta lisaandmeid küsima. Käesolevates Üldtingimustes hõlmab rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete mõiste ka hoolsusmeetmeid rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamiseks. Kohustatud isikuks käesolevate Üldtingimuste mõistes on eelkõige Krediidivahendaja, kuid ka Krediidiandjad.
 • Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes teostab oma mõju ära kasutades kontrolli tehingu, toimingu või teise isiku üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse.
 • Võlgnevus on Krediidisaaja rahaline kohustus Krediidiandja ees, mis võib avalduda muuhulgas (kuid mitte ainult) tasumata Lepingutasus, tagastamata krediidisummas, tasumata intressis, viivises, leppetrahvis, võlgnevuse sissenõudmisega seotud kuludes või muus Krediidiandja ja Krediidisaaja vahel kokkulepitus.
 • Üldtingimused - käesolevad Krediidivahendaja poolt kehtestatud tingimused, mis on , mis on iga teenuse osutamiseks sõlmitud Lepingu osaks.


2. Üldsätted

2.1. Krediidivahendaja osutab oma teenuseid läbi oma Platvormi, Platvormi kasutamiseks on vajalik registreeruda Kasutajaks. Ilma Kasutajaks registreerumata Platvormil Krediidivahendaja teenustele ligipääsu ei saa.

2.2. Krediidivahendaja teenuste kasutamisel Platvormil tuleb lähtuda käesolevatest Üldtingimustest. Üldtingimused kehtestavad Platvormil registreerumise peamised nõuded ning Krediidilepingute sõlmimise vahendamise ja Platvormi kasutamise protsessi ja tingimused. Üldtingimused on kõigi Kasutaja ja Krediidivahendaja vahel Platvormi kaudu või muul moel Platvormi vahendusel pakutavate teenustega seoses sõlmitavate lepingute lahutamatu osa.

2.3. Üldtingimused jõustuvad Kasutaja suhtes Kasutajale ligipääsu andmisega Platvormile. Sõlmitud lepingud saadetakse viivitamata Kasutaja e-posti aadressile, samuti on need Kasutajale igal ajal tasuta kättesaadavad Platvormil.

2.4. Krediidivahendaja võib aeg-ajalt Üldtingimusi muuta, lähtudes seejuures Üldtingimuste punktis 17 kirjeldatud protseduurist.

2.5. Lisaks Üldtingimustele kohaldatakse Kliendisuhtele Eesti Vabariigi õigusakte ning muid Krediidivahendaja ja Kasutaja vahel sõlmitud lepingute tingimusi ning hea usu põhimõtet.


3. Kasutajaks registreerumine

3.1. Platvormi kasutamise esimeseks sammuks on Kasutajaks registreerumine. Kasutajana aktsepteerib Krediidivahendaja üksnes füüsilisi isikuid, kes on Eesti kodanikud või alalised elanikud, vähemalt 18 aastat vanad ning täieliku õigus- ja teovõimega. Krediidivahendaja ei vahenda krediiti juriidilistele isikutele. Krediidivahendaja võib seada muid eeltingimusi Kasutajaks registreerumisele, avaldades need registreerumisvormil.

3.2. Kasutajaks registreerumine on võimalik üksnes digitaalselt läbi Platvormi. Kasutajaks registreerumiseks ei ole võimalik kasutada muid kanaleid.

3.3. Registreerumisel sisestab Kasutaja oma ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi, samuti valib unikaalse kasutajanime ja parooli, mille abil on Kasutajal võimalik platvormile siseneda. Krediidivahendaja võib Kasutajakonto loomise protsessis küsida mistahes muid andmeid ja dokumente, mis aitavad tõendada Kasutajaks registreeruva isiku vastavust punktis 3.1 nimetatud kriteeriumitele.

3.4. Kasutajaks registreerimine viiakse lõpuni Kasutaja e-posti aadressi verifitseerimisega e-posti aadressile saadetud kinnituslingi abil.

3.5. Krediidivahendajal on õigus keelduda Kasutajale Kasutajakonto avamisest või loobuda Kasutajale teenuste osutamisest ilma selle kohta Kasutajale põhjenduste andmiseta.

3.6. Peale Kasutajakonto loomist ja enne teenustele ligipääsu saamist toimub Kasutaja isikusamasuse tuvastamine ja seeläbi Kasutajakonto isikustamine. Ilma isikusamasuse tuvastamist läbimata puudub Kasutajal õigus Platvormil pakutavate teenuste kasutamiseks.

3.7. Lisaks muule kontrollib Krediidivahendaja, kas Kasutaja on Riikliku taustaga isik, kas tema suhtes rakendatakse rahvusvahelisi finantssanktsioone või esinevad muud tunnused või põhjused, mille tõttu Krediidivahendaja peab Kasutaja suhtes kas rakendama täiendavaid hoolsusmeetmeid või mille tõttu Krediidivahendajal ei ole võimalik Kasutajale Platvormil teenuseid kättesaadavaid teha.

3.8. Kui Kasutaja poolt registreerumisel või isikusamasuse tuvastamisel esitatud andmed lepingulise suhte käigus muutuvad, kohustub Kasutaja viivitamatult informeerima Krediidivahendajat vastavate andmete muutmisest.


4. Kasutajakonto sulgemine

4.1. Kasutajal on õigus Kasutajakonto sulgeda. Selleks peab Kasutaja edastama Krediidivahendajale vastavasisulise taotluse e-posti teel aadressile info@mifundo.com. Krediidivahendaja saab Kasutaja taotluse rahuldada ja Kasutajakonto sulgeda üksnes juhul, kui Kasutaja kohustused Krediidivahendaja ees on täidetud.

4.2. Krediidivahendajal on õigus piirata või lõpetada Kasutaja Platvormi kasutamise õigus kahekuulise etteteatamisega. Krediidivahendaja teavitab sellisest otsusest Kasutajat Kasutajakontoga seotud e-posti aadressil. Platvormi kasutamise õiguse lõpetamine ei lõpeta Kasutaja kaasnevaid õiguseid ja kohustusi Krediidiandjate ees, kellelt Kasutaja Platvormi vahendusel krediiti on saanud.

4.3. Krediidivahendajal on õigus ühepoolselt ilma punktis 4.2 viidatud etteteatamistähtaega järgimata Kasutajakonto sulgeda, kui Kasutaja ei ole täitnud oma kohustusi Krediidivahendaja ees, kui see on vajalik Krediidivahendajale seadusest tulenevate kohustustega täitmiseks. Krediidivahendaja teavitab sellisest otsusest Kasutajat Kasutajakontoga seotud e-posti aadressil.

4.4. Krediidivahendajal on õigus piirata Kasutaja Platvormi kasutusõigust või see tühistada, mitte vastu võtta ja edastada krediiditaotlusi ja seadusega lubatud ulatuses keelduda Üldtingimustest ja/või muust Krediidivahendaja ja Kasutajavahel sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmisest, kui Kasutaja rikub oma Üldtingimustest ja/või muust Krediidivahendajaga sõlmitud lepingust tulenevaid kohustusi.


5. Kasutaja üldised õigused ja kohustused

5.1. Kasutajaks registreerumise järel saab Kasutaja:

5.1.1. õiguse esitada Krediiditaotluseid;

5.1.2. ligipääsu Platvormi funktsionaalsusele, mis võimaldab sõlmida Krediidilepinguid Krediidiandjatega, kes on teinud Kasutajale krediidipakkumise;

5.1.3. võimaluse kasutada muid Platvormi funktsioone Krediidivahendaja mistahes teenuste kasutamiseks, v.a kui Krediidivahendaja on Kasutaja ligipääsu funktsionaalsustele piiranud.

5.2. Kasutaja kohustub:

5.2.1. mitte kasutama Platvormi ebaseaduslikeks tehinguteks või toiminguteks, sh pettuseks, rahapesuks, terrorismi rahastamiseks jne;

5.2.2. esitama Krediidivahendajale ainult tõest, õiget ja mitteeksitavat teavet ning mitte varjama Krediidivahendaja eest mis tahes teavet, mis võib Krediidivahendajale oluline olla;

5.2.3. teavitama Krediidivahendajat viivitamata, kuid hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul Krediidivahendajale esitatud teabe ja/või dokumentide mis tahes muutumisest, kui selline muutus toimub enne Krediidilepingu sõlmimist, st krediidi taotlemise protsessi kestel;

5.2.4. teavitama Krediidivahendajat viivitamata oma kontaktandmete muutumisest;

5.2.5. hoidma Platvormi sisse logimiseks tarvilikke autentimisvahendeid nii, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse;

5.2.6. teavitama Krediidivahendajat punktis 5.2.5 nimetatud andmete või vahendite sattumisest kolmanda isiku valdusesse viivitamata, kuid hiljemalt viie (5) päeva jooksul sellest teada saamisest.

5.3. Kui Kasutaja ei täida punktis 5.2.3 nimetatud kohustust, on Krediidivahendajal õigus eeldada, et Kliendi varem asjakohase krediiditaotlusega esitatud teave ja dokumendid on õiged, kuni Kasutaja ei teata vastupidist.

5.4. Iga isikut, kes logib Platvormi sisse Kasutaja autentimisvahenditega, peetakse Kasutajaks, välja arvatud juhul, kui Krediidivahendajale on teatatud, et Kasutaja vastavad andmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse.


6. Krediidivahendaja õigused rahapesu tõkestamiseks

6.1. Krediidivahendajal on õigus:

6.1.1. kontrollida regulaarselt Kasutaja ja tema esindajate identifitseerimise aluseks olevaid andmeid ja nõuda Kasutajalt lisadokumentide esitamist, mis on vajalikud Krediidivahendajale rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete kohaldamiseks;

6.1.2. identifitseerida Kasutaja, Kasutaja esindaja ja/või tegelik kasusaaja mistahes Krediidivahendaja poolt valitud ajal, sh kui Krediidivahendaja kahtleb algse identifitseerimise käigus saadud info õigsuses;

6.1.3. nõuda dokumente ja andmeid Kasutaja tegevuse kohta, sealhulgas andmeid Kasutaja vara päritolu kohta;

6.1.4. nõuda Kasutajalt kõigi muud andmete esitamist ning toimingute tegemist, mida Krediidivahendaja peab vajalikuks Krediidivahendaja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete täitmiseks.

6.2. Kui Kasutaja on taotlenud laenu ning soovib astuda lepingulisse suhtesse Krediidiandjaga, võib Krediidivahendaja Krediidiandjaga sõlmitud vastava kokkuleppe korral Krediidiandjat aidata Kasutajalt rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete kohaldamiseks vajalike andmete kogumisel. Sellisel juhul võib Krediidivahendaja küsida Kasutajalt mistahes andmeid ja dokumente, mis on Krediidiandja jaoks vajalikud tema rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete kohaldamiseks, ja Kasutaja kohustub vastavaid andmeid ja dokumente esitama.


7. Kontaktandmed

7.1. Krediidivahendaja kehtivad kontaktandmed on leitavad Platvormil. 

7.2. Krediidivahendaja võib lugeda kehtivaks Kasutaja kontaktandmeid, mille Kasutaja on Krediidivahendajale andnud Kasutajakonto registreerimisel või muid kontaktandmeid, mille Kasutaja on Krediidivahendajale esitanud pärast Kasutajakonto registreerimist oma andmeid Platvormil uuendades.


8. Suhtlus

8.1. Kasutaja ja Krediidivahendaja vaheline suhtlus toimub eesti keeles ja see toimub Platvormi vahendusel, välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud teisiti.

8.2. Kui Kasutaja ja Krediidivahendaja vaheline suhtlus toimub e-kirja teel, siis saadetakse e-kiri e- postiaadressile, mille e-kirja adressaat on teisele poolele teatanud Platvormi vahendusel või e- kirjaga. Kui pool ei teavita teist poolt oma kontaktandmete muutumisest, siis kannab ta ise sellega seotud riske.

8.3. Teise poole õigetele kontaktandmetele saadetud teade loetakse kättesaaduks isikliku kohale toimetamise korral allkirja vastu kätteandmisel; Platvormi vahendusel või e-kirjaga saatmise korral järgmisel tööpäeval arvates saatmisest.

8.4. Krediidiandjate ja Krediidisaaja suhtlemisekorra ja informatsiooni vahetamise tingimused lepitakse kokku Krediidiandja ja Krediidisaaja vahel sõlmitavas lepingus.


9. Krediidilepingute vahendamine

9.1. Krediidivahendaja vahendab üksnes krediiditooteid, millele Platvormil selgelt viidatud on.

9.2. Krediidivahendaja vahendab erinevate Krediidiandjate krediiti. Krediidiandjate nimekiri, kelle krediiditooteid Platvormil vahendatakse, on leitav Platvormil ja see võib ajas muutuda.

9.3. Krediidivahendaja kohtleb Platvormil krediiti andvaid Krediidiandjaid ühetaoliselt. Krediidivahendaja ei eelista üht Krediidiandjat teisele ja ei tee Krediiditaotlejale soovitusi krediidi võtmiseks viisil, mis erineb punktis 9.4 kirjeldatust.

9.4. Krediiditaotlejale esitatavad krediidipakkumised reastatakse automaatselt Krediiditaotleja Kasutajakontol järgmiste kriteeriumite alusel:

9.4.1. järjestades krediidipakkumised krediidikulukuse määra alusel, alustades kõige madalama krediidikulukuse määraga krediidipakkumisest;

9.4.2. järjestades sama krediidikulukuse määraga krediidipakkumised nende saabumise järjekorras.

9.5. Krediidivahendaja võib võimaldada, aga ei ole kohustatud võimaldama, Krediiditaotlejal sorteerida krediidipakkumisi ka muude parameetrite alusel.


10. Krediidi taotlemine

10.1. Kasutajakonto loomise järel on Kasutajal võimalik esitada Krediiditaotlus. Krediiditaotluseid on võimalik esitada üksnes Platvormil ning üksnes Kasutaja enda huvides krediidi taotlemiseks.

10.2. Krediiditaotluse analüüsimisel peavad Krediidivahendaja ja Krediidiandjad kohaldama vastutustundliku laenamise põhimõtteid. Et Krediiditaotluse alusel oleks võimalik hinnata Krediiditaotleja krediidivõimelisust, võib Krediidivahendaja pärast Krediiditaotluse esitamist paluda Krediiditaotlejalt täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.

10.3. Krediiditaotleja sisestatud ja Krediidivahendaja poolt kontrollitud ja täiendatud andmete põhjal koostatakse Krediiditaotlejale isiklik Krediiditaotleja profiil, mis kuvatakse Krediiditaotleja Kasutajakontol.

10.4. Krediidiprofiili koostamisega kinnitab Kasutaja, et:

10.4.1. tal on olemas kõik õigused ja volitused Krediidilepingu sõlmimiseks;

10.4.2. esitatud andmeid ja dokumente võib Krediidiandjatele üle anda krediidivõimelisuse hindamise ja krediidipakkumuse tegemise eesmärgil ja Krediidivahendaja võib kasutada neid kooskõlas andmekaitse eeskirjadega;

10.4.3. Taotleja on Üldtingimustega ja nende koosseisu kuuluvate lepinguliste tingimustega põhjalikult tutvunud, saab nende sisust täielikult aru ja kinnitab, et need vastavad tema tahtele; ja

10.4.4. Üldtingimuste kohaselt antud kinnitused vastavad tõele.

10.5. Kuni Krediidilepingu sõlmimiseni esitab Taotleja kõik Krediiditaotlust puudutavad täiendavad andmed ja/või küsimused Platvormi kaudu Krediidivahendajale.

10.6. Krediidivahendaja võib piirata Krediiditaotluste arvu, mida Kasutaja Platvormil esitab, või seada muid piiranguid või tingimusi Kasutaja poolt esitatavatele Krediiditaotlustele.


11. Krediiditaotleja krediidivõimelisuse hindamine

11.1. Krediiditaotleja andmete kogumine:

11.1.1. Krediidivahendaja kogub Krediiditaotlejalt või tema kohta eelkõige, kuid mitte ainult, andmeid, mis puudutavad tema sissetulekut, kohustusi, varasemat maksekäitumist ja varasid.

11.1.2. Krediiditaotleja poolt sisestatud andmeid kontrollitakse ja vajadusel täiendatakse Krediidivahendaja või Krediidiandja poolt kasutades sisemisi ja välised andmeallikaid.

11.1.3. Puudulike andmete korral on Krediidivahendajal õigus nõuda andmete täiendamist ning nõudmise mitte täitmisel keelduda krediidiprofiili koostamisest Taotlejale.

11.1.4. Kui Krediidivahendajal kahtleb, kas Krediiditaotlejalt kogutud andmed on tõesed või täielikud, või kui Krediiditaotleja ei esita Krediidivahendaja poolt palutud täiendavaid andmeid või dokumente, võib Krediidivahendaja keelduda Krediiditaotluse edasisest menetlemisest.

11.2. Krediidivõimelisuse hindamine:

11.2.1. Krediiditaotleja lähtub krediidivõimelisuse hindamisel Krediidivahendajale kohalduvast õigusest tulenevatest nõuetest, sh vastutustundliku laenamise põhimõtetest. Krediidianalüüsis võtab Krediidivahendaja aluseks kõik Krediiditaotlejalt ja tema kohta kogutud andmed.

11.2.2. Lisaks Krediidivahendaja poolt läbi viidavale esmasele Krediidianalüüsile, teeb Krediidivahendaja Krediiditaotleja poolt esitatud analüüsi aluseks olevad andmed kättesaadavaks Krediidiandjatele, kes hindavad iseseisvalt täiendavalt Krediiditaotleja krediidivõimelisust ja teevad Krediiditaotleja suhtes Krediidiotsuse andmete ja dokumentide põhjal, mille Krediiditaotleja on esitanud ja mis on Krediidiandjatele kättesaadavad avalikest andmebaasidest, sh järelepäringud pensionikonto kohta Eesti Väärtpaberikeskusest, ja muudest allikatest.

11.2.3. Kui Krediidiandja teeb positiivse krediidiotsuse ja teeb omapoolse krediidipakkumuse, teeb Krediidivahendaja selle Krediiditaotlejale Platvormil viivitamata kättesaadavaks. Krediidivahendaja teeb sellisel viisil Krediiditaotlejale kättesaadavaks kõik Platvormi vahendusel Krediidiandjate poolt tehtud krediidipakkumused.


12. Krediidilepingute sõlmimine

12.1. Krediiditaotlejal on võimalik oma äranägemisel teha valik talle esitatud Krediidiandjate pakkumiste vahel.

12.2. Kui Krediiditaotleja leiab talle Platvormil esitatud krediidipakkumiste seast endale sobiva, kinnitab ta omapoolse valiku Platvormil vastavat funktsionaalsust kasutades. Krediidivahendaja tagab, et Krediiditaotleja otsus on Platvormil Krediidiandjale nähtav.

12.3. Pärast krediidipakkumise välja valimist esitatakse Krediiditaotlejale Platvormil tutvumiseks krediidipakkumise teinud Krediidiandja krediidipakkumisega seotud lepingueelne teave, mille esitamist kohalduv õigus nõuab, ning Krediidilepingu tingimused.

12.4. Pärast seda, kui Krediiditaotleja on Platvormil talle krediiti pakkuva Krediidiandjaga kokku viidud ning Krediiditaotleja on pärast punktis 12.3 nimetatud teabe kättesaamist kinnitanud soovi Krediidilepingu sõlmimiseks, suhtleb Krediidiandja Krediiditaotlejaga otse ilma Krediidivahendaja sekkumiseta. See kehtib ka juhul kui Krediiditaotleja ja Krediidiandja soovivad omavaheliseks suhtluseks kasutada Platvormi.

12.5. Vastavalt Krediidivahendaja ja Krediidiandja vahelisele kokkuleppele võtab Krediidiandja pärast Krediidiandja poolt tehtud pakkumisele kinnituse saamist Krediiditaotlejaga ühendust kas Platvormil või suhtleb Krediiditaotlejaga edasi väljaspool Platvormi. Krediidilepingu sõlmimine toimub vastavalt Krediidiandja ja Krediiditaotleja vahelistele kokkulepetele kas Platvormi vastavat funktsionaalsust kasutades või väljaspool Platvormi.

12.6. Krediidisumma väljamaksmine ja muude Krediidilepingust tulenevate kohustuste täitmine toimub vastavalt Krediidilepingus kokkulepitule. Krediidivahendaja krediidisumma väljamaksmist ei vahenda.

12.7. Pärast Krediiditaotluse alusel Krediidiandja ja Krediiditaotleja vahel Krediidilepingu sõlmimist eemaldatakse Krediiditaotleja Kasutajakontolt andmed vastava Krediiditaotluse vastuseks Krediidiandjatelt saadud krediidipakkumiste kohta.


13. Krediidilepingute haldamine

13.1. Krediidisaaja Kasutajakontol kuvatakse nii olemasolevaid krediidilepinguid kui lõppenud ja ootel staatuses Krediidilepinguid.

13.2. Krediidileping, muu nõutud teave ja muud nõutud dokumendid tehakse Taotlejale Platvormil kättesaadavaks kohe pärast Krediidilepingu sõlmimist ja see jääb Taotlejale Platvormis tasuta kättesaadavaks kogu Krediidilepingu kehtivuse ajaks. Erandina ei kuvata Platvormil Krediidilepinguid ja nendega seotud teavet, kui Krediidileping sõlmitakse väljaspool Platvormi ning Krediidiandja seda Krediidivahendajale Platvormil kuvamiseks ei esita.

13.3. Krediidivahendaja ei saa tagada, et kogu Platvormil Krediidilepingu kohta esitatud teave on igal ajahetkel tõene ja täielik, eelkõige, kuid mitte ainult, kui Krediidiandja ja Krediiditaotleja sõlmivad väljaspool Platvormi lisakokkuleppeid. Krediidisaaja peab Krediidilepingu täitmisel lähtuma Krediidisaaja ja Krediidiandja vahelistest kokkulepetest, mitte Platvormil Krediidilepingu kohta esitatud teabest.


14. Isikuandmete töötlemine

Kasutaja isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas Krediidivahendaja veebilehel avaldatud Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetega. Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted võivad ajas muutuda, Krediidivahendaja teavitab sellisel juhul muudatustest Kasutajat.


15. Teenustasu

Platvormi teenuste kasutamine on Kasutajale tasuta. Krediidivahendajale maksavad teenustasu Krediidiandjad.


16. Vastutus

16.1. Krediidivahendaja ja Kasutaja täidavad oma Üldtingimustest, muudest kokkulepetest ja kohalduvast õigusest tulenevaid kohustusi mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.

16.2. Pooled ei vastuta kohustuse täitmata jätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud, mida kohustust rikkunud pool ei saanud mõjutada ning mille välistamist ei saanud temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt oodata.

16.3. Kasutaja vastutab igasuguse kahju eest, mis on Krediidiandjale põhjustatud sellega, et Kasutaja ei täida nõuetekohaselt Üldtingimustes või muudest Kasutaja ja Krediidivahendaja vahel sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi, seehulgas kui Kasutaja ei täida teavitamiskohustust.

16.4. Kasutaja vastutab kahju eest, mis on Krediidivahendajale põhjustatud sellega, et kolmas isik sai oma valdusesse tema Kasutajakonto autentimisvahendid, välja arvatud juhul, kui Kasutaja on nõuetekohaselt täitnud omapoolse teavitamiskohustuse vastavalt Üldtingimustes sätestatud korrale.

16.5. Krediidivahendaja ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud Krediidivahendaja teadmatus füüsilise isiku teo- või otsusevõime puudustest.

16.6. Kasutaja sõlmib Krediidilepingu otse Krediidiandjaga Platvormil või Krediidiandja e-teenuste keskkonnas omal vastutusel. Krediidivahendaja ei vastuta Krediidiandja tegevuse ega Krediidisaaja võimalike seadusest või Krediidilepingust tulenevate kohustuste eest, mis võivad tekkida Krediidilepingu sõlmimise või täitmisega seoses.

16.7. Krediidivahendaja ei vastuta kahju eest, mis võib Kasutajal tekkida Platvormi töö häirete või katkestuste tõttu, kui nimetatud häired või katkestused on põhjustatud asjaoludest, mille üle puudub Krediidivahendajal kontroll.

16.8. Üldtingimuste ükski punkt ei piira vastutust kohustuste tahtliku rikkumise eest.


17. Tingimuste muutmine

17.1. Krediidivahendajal on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta. Kasutajat teavitatakse sellistest muudatustest Platvormi kaudu.

17.2. Muudetud Üldtingimused jõustuvad kolmekümne (30) päeva möödumisel alates muudatuste kohta Kasutajatele teate avaldamisest või varem, kui Kasutaja nõustub muudetud Üldtingimustega Platvormi vahendusel.

17.3. Krediidivahendaja võib piirata Kasutaja ligipääsu Krediidivahendaja teenustele või lõpetada lepingulise suhte Kasutajaga, kui Kasutaja ei nõustu Üldtingimuste muutmisega.

17.4. Pooltel on õigus Üldtingimuste alusel loodud Kliendisuhe igal ajal üles öelda teavitades sellest teist poolt kolmkümmend (30) päeva ette.


18. Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine

18.1. Kliendisuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtestatud õigusakte.

18.2. Kasutajal on õigus esitada oma kaebus Krediidivahendajale Platvormil või Platvormil avaldatud Krediidivahendaja kontaktandmeid kasutades. Kaebuse lahendamine toimub 15 kalendripäeva jooksul kaebuse kättesaamisest.

18.3. Vaidlus, mida pooled ei suuda mõistliku aja jooksul läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse Harju Maakohtus.

18.4. Kasutajal on lisaks eeltoodule õigus Krediidivahendajaga tekkinud kaebusega pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (Endla 10a, 10142 Tallinn, www.ttja.ee) või Finantsinspektsiooni (Sakala 4, 15030 Tallinn, www.fi.ee) poole. Krediidivahendaja poolt Kasutaja isikuandmete töötlemisega seotud kaebusega pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Tatari 39, 10134 Tallinn, www.aki.ee) poole.


EAS logo
Mifundo prototüübi arendust toetas Euroopa Liit läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi ja EASi. Toetus oli 35 000 eurot ja projekti kogumaksumus 52 560 eurot. 

Tehisintellekti toel piiriülese platvormi väljatöötamist toetab Euroopa Liit läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi ja EASi (projekti number 2014-2020.4.02.21-0372). Projekti periood on 12.02.2021 - 31.12.2023. Toetuse suurus 691 260,05 eurot ja projekti kogumaksumus 1 069 189 eurot.