Skip to content

Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted

Siit leiad informatsiooni selle kohta, kuidas Mifundo OÜ (registrikood 14587569, aadress Harju maakond, Viimsi vald, Püünsi küla, Püünsi tee 24, 74013, Eesti; Mifundo või meie) töötleb vastutava töötlejana Sinu isikuandmeid. Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted on igal ajal kättesaadav veebilehel mifundo.com (Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted).


Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted kohalduvad Sinu isikuandmete töötlemisele, kui (i) kasutad meie teenuseid, (ii) võtad meiega ühendust (nt kasutajatoe kaudu), (iii) oled meie koostööpartneri esindaja/kontaktisik või (iv) külastad meie veebilehte.


Töötleme isikuandmeid ainult ulatuses, milles see on meile meie defineeritud eesmärkide täitmiseks vajalik ning järgime seejuures kõiki meie tegevusele kohalduvaid õigusakte, sh. eelkõige Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (EL) 2016/679 (üldmäärus) ning meie kui krediidivahendaja tegevust reguleerivaid õigusakte.


Kui Sul on oma isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või soovid kasutada oma allpool kirjeldatud õigusi, pöördu palun meie poole aadressil info@mifundo.com.


1. Milliseid isikuandmeid ja milleks Mifundo töötleb?

1.1 Kui kasutad Platvormil Mifundo teenuseid, töötleme Sinu kohta eelkõige andmeid, mille oled ise meile esitanud meie teenuseid kasutades või mille on meile Sinu kohta esitanud Sinu kaastaotleja (kui kaastaotleja ise Platvormi ei kasuta). Eeldame, et oled kaastaotlejal võimaldanud käesolevate põhimõtetega tutvuda enne, kui tema andmed meile esitad. Lisaks kogume me ise täiendavaid andmeid erinevatest andmebaasidest (rahvastikuregister, Krediidiinfo). 


Eeldame, et registreerud meie Platvormil Kasutajaks üksnes eesmärgiga esitada Platvormi vahendusel Krediiditaotlus ning kogume üksnes andmeid, mida meil on vaja allpool kirjeldatud eesmärkide täitmiseks.


Kogume Sinu kohta järgmisi isikuandmeid: 


Isikuandmete kategooriad


 • Isiku identifitseerimise andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood (või sünniaeg ja -koht), e-postiaadress, telefoninumber, elukoha aadress, isikut tõendava dokumendi andmed (e-identifitseerimisel), kasutajanimi, kasutajakonto parool
 • Finantsandmed: pangakonto ja/või MTA väljavõttelt nähtuvad andmed, andmed sissetulekute ja kohustuste kohta (suurus, päritolu), pangakonto number, ülalpeetavate arv, kohustusi ja/või sissetulekuid tõendavad lepingud, varasem ajalugu (esitatud laenutaotlused, sõlmitud lepingud) ja maksekäitumine (juhul kui isik on varasemalt meie Platvormi vahendusel lepinguid sõlminud), taotletav summa ja periood
 • Krediidiinfost kogutud andmed: erinevad maksekäitumise andmed (sh maksehäired, teated Ametlikes Teadaannetes, krediidiskoor jms.) ja riskihinnang, andmed selle kohta, kas isik on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt ja/või riikliku taustaga isik (PEP)
 • Rahvastikuregistrist kogutud andmed: isiku põhiandmed, sünni- ja elukoht, muud aadressid, isikut tõendavate dokumentide andmed, teovõime andmed, e-residentsuse andmed, perekonnaseis, alaealiste laste arv, haridus, Eestisse saabumise kuupäev
 • Suhtlusandmed: meievaheline e-kirjavahetus või muud suhtluse käigus esitatud andmed
 • Krediidilepingute andmed: andmed Platvormi vahendusel Krediidilepingu sõlmimise kohta ja Krediidilepingu kohase täitmise kohta


Töötleme Sinu isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:


Isikuandmete töötlemise eesmärk ja töötlemise õiguslik alus


 • Platvormi kasutamise võimaldamine (isiku identifitseerimise andmed). Töötlemine on vajalik, et luua Kasutajakonto ja Kliendisuhe ning seda täita ehk võtta lepingu sõlmimisele eelnevaid samme ning lepingut täita (üldmääruse artikkel 6(1)(b))
 • * Krediiditaotluse esitamise võimaldamine, sh. vajaliku teabe kogumine, isikusamasuse tuvastamine (isiku identifitseerimise andmed, finantsandmed, rahvastikuregistrist kogutud andmed, Krediidiinfost kogutud andmed, suhtlusandmed).Töötlemine on vajalik Krediidilepingu sõlmimisele eelnevate sammude võtmiseks ning meiega sõlmitud lepingu täitmiseks (üldmääruse artikkel 6(1)(b)). Töötlemine on vajalik meie ja Krediidiandja õigusliku kohustuse täitmiseks (üldmääruse artikkel 6(1)(c)), mis tuleneb krediidiandjate ja -vahendajate seadusest ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest
 • * Krediiditaotluse Krediidiandjale edastamise eelselt teie krediidivõimelisuse hindamine ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud kohustuste täitmine (isiku identifitseerimise andmed, finantsandmed, rahvastikuregistrist kogutud andmed, Krediidiinfost kogutud andmed, suhtlusandmed, sõlmitud Krediidilepingute andmed). Töötlemine on vajalik Krediidilepingu sõlmimisele eelnevate sammude võtmiseks ning meiega sõlmitud lepingu täitmiseks (üldmääruse artikkel 6(1)(b)). Töötlemine on vajalik meie ja Krediidiandja õigusliku kohustuse täitmiseks (üldmääruse artikkel 6(1)(c)), mis tuleneb meile krediidiandjate ja -vahendajate seadusest ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest
 • * Potentsiaalselt sobivate Krediidiandjate leidmine (isiku identifitseerimise andmed, finantsandmed, rahvastikuregistrist kogutud andmed, Krediidiinfost kogutud andmed, suhtlusandmed, Krediidilepingute andmed). Töötlemine on vajalik Krediidilepingu sõlmimisele eelnevate sammude võtmiseks ning meiega sõlmitud lepingu täitmiseks (üldmääruse artikkel 6(1)(b)). Töötlemine on vajalik lähtudes meie ja Krediidiandja õigustatud huvist leida taotleja profiili ning Krediidiandjate poolt ette antud kriteeriumite põhjal, millistelt Krediidiandjatelt on taotlejal kõige tõenäolisem saada parimad Krediidilepingu sõlmimise pakkumised ning edastada selle põhjal taotlused vastavatele Krediidiandjatele (üldmääruse artikkel 6(1)(f))
 • * Krediidilepingu sõlmimise võimaldamine Platvormil (Krediidilepingute andmed). Töötlemine on vajalik Krediidilepingu sõlmimisele eelnevate sammude võtmiseks ning meiega sõlmitud lepingu täitmiseks (üldmääruse artikkel 6(1)(b))
 • Meeldetuletuse saatmine (isiku identifitseerimise andmed). Töötlemine on vajalik lähtudes meie õigustatud huvist teavitada teid lõpule viimata jäänud Krediiditaotlusest ning võimaldada jätkata selle täitmist, saates sellekohase teate (üldmääruse artikkel 6(1)(f))
 • Õigusaktidest tulenevate muude kohustuste täitmine, mh dokumentide säilitamisel (kõik isikuandmete kategooriad, mille suhtes mõni õigusaktist tulenev säilitamise nõue kehtib). Töötlemine on vajalik meie õigusliku kohustuse täitmiseks (üldmääruse artikkel 6(1)(c)), mis tuleneb meile mh. nt. krediidiandjate ja -vahendajate seadusest, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest, raamatupidamise seadusest
 • Platvormi kasutamise kohta statistika tegemine ja analüüs (kõik isikuandmete kategooriad). Töötlemine on vajalik lähtudes meie õigustatud huvist oma teenuseid analüüsida ning paremaks muuta, mh. krediidivõimelisuse hindamise ning Krediidiandjate valiku aluseks oleva loogika edasiarendamiseks (üldmääruse artikkel 6(1)(f))
 • Turunduslike pakkumiste tegemine (kõik isikuandmete kategooriad). Töötlemine toimub teie nõusoleku alusel, mille oled andnud, et meilt personaliseeritud pakkumisi saada (üldmääruse artikkel 6(1)(a))
 • Meie õiguste kaitsmine (kõik isikuandmete kategooriad, mis vastava vaidluse lahendamise puhul asjakohased on). Töötlemine on vajalik lähtudes meie õigustatud huvist kaitsta meie õigusi võimaliku vaidluse või meie vastu esitatud nõuete korral (üldmääruse artikkel 6(1)(f))


* Selleks, et pakkuda Sulle kvaliteetset krediidivahenduse teenust, teeme tihedat koostööd Krediidiandjatega, kes Platvormi vahendusel Krediidilepingu sõlmimise pakkumisi teevad. Tegemist on meie koostööpartneritega, kellega oleme sõlminud vastavad lepingud (vt. nimekirja allpool). Tärniga märgitud isikuandmete töötlemise eesmärkide osas, protsessides, mis puudutavad Krediiditaotluse jaoks isikuandmete kogumist, Sinu krediidivõimelisuse hindamist ning potentsiaalselt sobivate Krediidiandjate leidmist, töötleme Sinu isikuandmeid kaasvastutavate töötlejatena koos meie koostööpartneriteks olevate Krediidiandjatega. Kui Sul on nendel eesmärkidel töötlemise osas küsimusi või soovid teostada oma õigusi, siis pöördu meie poole aadressil info@mifundo.com.


1.2 Kui võtad Mifundoga ühendust (nt. e-posti, kirja või telefoni teel), töötleme Sinu isikuandmeid, mille oled meile ise esitanud (nt. nimi, kontaktandmed, suhtlusandmed). Teeme seda lähtudes meie õigustatud huvist Sinu pöördumisele vastata ja/või see lahendada, sh. nt. selleks, et pakkuda Sulle kasutajatuge (üldmääruse artikkel 6(1)f)).


1.3 Kui oled mõne meie koostööpartneri esindaja/kontaktisik, töötleme Sinu isikuandmeid, mille oleme saanud Sinult endalt või Sinuga seotud koostööpartnerilt (nt. nimi, tööalased kontaktandmed, suhtlusandmed, Platvormil Krediidiandjale konto loomisel küsitavad andmed). Teeme seda lähtudes meie õigustatud huvist täita ja hallata koostööpartneriga sõlmitud lepingut ning temaga kontakti hoida (üldmääruse artikkel 6(1)(f)).


1.4 Kui külastad Mifundo veebilehte, võime Sinu kohta saada isikuandmeid küpsiste kaudu, mida oma veebilehel kasutame. Küpsiste kohta saab külastaja täpsemat infot veebilehel olevast Küpsiste Poliitikast.


Kui töötleme isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel, siis oleme eelnevalt viinud läbi nõuetekohase vastanduvate huvide kaalumise, mille raames oleme hinnanud, kas meie huvi isikuandmete töötlemise vastu kaalub üles Sinu huvid ning õigused ja vabadused, mille nimel isikuandmeid kaitstakse. Sellisele töötlemisele võid alati esitada vastuväite. Oma õiguste kasutamise kohta saad rohkem lugeda allpool.


Kui töötleme isikuandmeid Sinu nõusoleku alusel, siis on Sul alati õigus antud nõusolek tagasi võtta (nt. klõpsates pakkumise lõpus oleval lingil või saates meile e-kirja). Pane siiski tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist toimunud töötlemise õiguspärasust.


2. Kellega Mifundo isikuandmeid jagab?

Krediidiandjatest partnerid.

Mifundo teeb krediidivahenduse teenust osutades tihedat koostööd Krediidiandjatega, kellelt on Sul  võimalik Platvormi vahendusel saada Krediidilepingu sõlmimise pakkumisi ning kellega saab Platvormi kaudu Krediidilepinguid sõlmida. Sul on võimalik Krediiditaotlust esitades välistada oma soovil teatud Krediidiandjad, kellelt Sa pakkumist saada ei soovi. Sellisel juhul me taotlust sellisele Krediidiandjale kunagi ka ei edasta. Samas kasutame ka vahendeid, mis võimaldab meie partneriteks olevate Krediidiandjate hulgast tuua esmajärjekorras välja need, kelle hulgast konkreetse Krediiditaotluse asjaolusid arvestades oleks Sul võimalik kõige parem pakkumine saada (vt. selle kohta rohkem peatükist 4).


Meie partnerite nimekiri on pidevas täienemises, mistõttu saad kõige ajakohasema teabe meie tänastest partneritest kui asud Platvormil Krediiditaotluse esitamise eelselt valima, millistele Krediidiandjatele soovid oma taotluse edastamise välistada. Selles nimekirjas on välja toodud kõik meie Krediidiandjatest partnerid, kellele parasjagu on võimalik taotlusi esitada ning kes seeläbi võivad saada ka Sinu isikuandmed.


Krediidiandjatest partneritele võime jagada vastavalt nende soovile ja meie omavahelisele kokkuleppele kõiki andmeid, mis meil Sinu kohta on, sh. ennekõike andmeid, mille oled meile esitanud või mille oleme kogunud Sinu kohta, kui meie teenuseid kasutad, sh. Krediidianalüüsi andmeid. Täpsemalt on sellised töötlemise eesmärgid kirjeldatud eespool. Käsitleme Krediiditaotluse esitamist kui Sinu soovi jagada oma isikuandmeid, mis Krediiditaotluse lahendamiseks asjakohased on, ka Krediidiandjatega, kellega isikuandmete jagamist te pole välistanud. Pane siiski tähele, et Sulle Krediidilepingu sõlmimise pakkumise tegemise ning Krediidilepingu tingimuste üle otsustab iga Krediidiandja iseseisvalt, töödeldes vastavalt ka Sinu isikuandmeid Mifundost eraldiseisva vastutava töötlejana. Selle kohta, kuidas iga Krediidiandja Sinu isikuandmeid töötleb, saad informatsiooni vastava Krediidiandja isikuandmete töötlemise tingimustest.


Volitatud töötlejad. Oma tegevuse raames võib meil olla vajalik jagada Sinu isikuandmeid ka kolmandate osapooltega. Näiteks võivad mõned meie teenuseosutajatest saada ligipääsu Sinu isikuandmetele, kui nad meile meie igapäevast äritegevust toetavaid teenuseid osutavad (nt. erinevad IT-teenuste pakkujad, raamatupidamisteenuse pakkuja). Sellised teenuseosutajad töötlevad isikuandmeid ainult meie juhiste alusel meie nimel volitatud töötlejatena ning me jääme nende eest vastutavaks.


Kolmandad osapooled. Lisaks volitatud töötlejatele ja Krediidiandjatest partneritele, võib meil olla teatud juhtudel vajadus jagada Sinu isikuandmeid ka kolmandate osapooltega, kes töötlevad Sinu isikuandmeid iseseisvate vastutavate töötlejatena. Selliste kolmandate osapoolte hulka kuuluvad:


 • Meie audiitorid, õigusteenuse osutajad ja muud konsultandid, kui isikuandmete jagamine on vajalik meile osutatava teenuse raames
 • Andmebaaside ja registrite pidajad (nt. rahvastikuregister, Krediidiinfo maksehäireregister), kui teeme registritesse eelkirjeldatud eesmärkidel päringuid
 • Ameti- ja järelevalveasutused (nt. Maksu- ja Tolliamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Finantsinspektsioon), kui teeme neile eelkirjeldatud eesmärkidel päringud või saame neilt päringu, mis eeldab Sinu isikuandmete jagamist


Samuti võib meil olla vajadus anda ligipääs Sinu isikuandmetele, kui see on asjakohane seoses Mifundo restruktureerimise, ühinemise, omandamise, müügi või muu tehingu korral või seoses nõuete loovutamisega.


Jagame Sinu isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult siis, kui meil on selleks õiguslik alus.


Me ei töötle isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvaid riike või riike, mille isikuandmete kaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks. Juhul, kui mõni Krediidiandjast partner, volitatud töötleja või kolmas osapool, kellega isikuandmeid jagame, töötleb isikuandmeid mõnes sellises riigis, kohaldame vastavalt üldmäärusele täiendavaid kaitsemeetmeid (nt. sõlmides Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud standardsetel andmekaitseklauslitel põhineva lepingu).


3. Kui kaua Mifundo isikuandmeid säilitab?

Mifundo säilitab Sinu isikuandmeid seni, kuni see on vajalik, et täita eesmärk, milleks isikuandmeid töödeldakse. Tihti tuleb meil isikuandmeid säilitada vastavalt kohalduvates õigusaktides sätestatud tähtaegadele. Kui meil pole enam vaja isikuandmeid säilitada, siis kustutame need või muudame anonüümseks. Näiteks säilitame isikuandmeid alltoodud perioodide vältel:


 • Krediiditoimiku andmed - 3 aastat Krediidilepingu lõppemisest (kooskõlas krediidiandjate ja -vahendajate seadusega)
 • Isikusamasuse tuvastamise, tehingu tegemise ja ärisuhte loomisega seotud andmed - 5 aastat ärisuhte lõppemisest (kooskõlas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega)
 • Raamatupidamise algdokumendid ja muud äridokumendid, mis on vajalikud majandustehingute arusaadavaks kirjeldamiseks - 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõppemisest (kooskõlas raamatupidamise seadusega)
 • Muud lepingute ja tehingutega seotud andmed - 10 aastat lepingu lõppemisest või tehingu toimumisest


4. Millistes olukordades kasutame profiilianalüüsi ja/või teeme automaatseid otsuseid?

Teatud olukordades loome Sinust Sinu isikuandmete põhjal profiili, mille pinnalt võib toimuda omakorda ka automaatse otsuse tegemine. Kasutame selliseid automatiseeritud lahendusi, et maandada inimfaktorist tulenevate võimalike vigade riski ning kiirendada krediidi taotlemise protsessi selliselt, et Sa saaks võimalikult kiiresti ülevaate potentsiaalsetest Krediidilepingu sõlmimise pakkumistest. Vaatame pidevalt üle selliste protsesside aluseks olevate algoritmide toimimise ning arendame neid pidevalt edasi, et vältida mistahes vigu ja ebatäpsusi. Sul on alati õigus küsida meilt täiendavaid selgitusi selle kohta, kuidas täpselt Sinu kohta otsuse tegemine käis ning ka õigus automaatsel kujul tehtud otsus vaidlustada, pöördudes selleks meie poole aadressil info@mifundo.com.


Automaatne krediidivõimelisuse hindamine Platvormil (Krediidianalüüs). Kasutame algoritmipõhist automatiseeritud krediidiskooringu lahendust, et arvutada välja Sinu maksevõime ja riskiskoor. Selleks võtame arvesse Sinu poolt Krediiditaotlusel esitatud ja Sinu kohta kogutud andmeid (sh. nt. sissetulekuid, kohustusi, demograafilisi näitajaid) ning varasemat maksekäitumist. Profiili pinnalt toimub automatiseeritud kujul otsustuse tegemine, kas Sinu krediidivõime on piisav, et saata mõnelt meie Krediidiandjast partnerilt Krediidilepingu sõlmimise pakkumine või mitte.


Potentsiaalsete Krediidiandjate valimine. Kasutame algoritmipõhist automatiseeritud lahendust, mis võimaldab meil saada hinnangu, millised Krediidiandjad teeksid Sulle potentsiaalselt üldse pakkumise ning milliste Krediidiandjate pakkumised oleksid tõenäoliselt Sulle parimad. Selleks arvestame Sinu profiili, Krediidiandjate riskiisu profiili (sh. arvestades nende poolt paika pandud minimaalseid kriteeriume) ja varasemat käitumisajalugu. See võimaldab meil saata Krediiditaotlused edasi üksnes nendele Krediidiandjatele, kellelt Sul on reaalne võimalus saada sobiv pakkumine. Siiski on Sul alati võimalik valida, kui soovid, et Krediiditaotlus saadetaks kõigile Krediidiandjatele, kes Platvormi vahendusel laenu pakuvad, ning kelle seatud minimaalsetele kriteeriumitele Sinu Krediiditaotlus vastab. Sellisel juhul edastatakse info Krediidiandjatele gruppide kaupa ja vastavalt sellele kuvatakse ka pakkumised gruppide kaupa.


Sind huvitavate turunduspakkumiste valimine. Kui oled selleks andnud oma kontol nõusoleku, saadame Sulle ka personaliseeritud pakkumisi meie tegevuse ja uudiste kohta.


5. Millised on Sinu õigused oma isikuandmete suhtes?

Kui Sul on oma isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või soovid kasutada allpool kirjeldatud õigusi, pöördu palun meie poole aadressil info@mifundo.com.


Sul on õigus kasutada oma isikuandmete suhtes erinevaid õigusi, kuid tea, et need õigused ei ole absoluutsed, mistõttu ei pruugi meil alati olla kohustust ega võimalust Sinu taotluse alusel palutud meetmeid võtta. Sul on oma isikuandmete suhtes järgmised õigused:


 • Paluda meil esitada kinnitus isikuandmete töötlemise kohta ja kõik isikuandmed, mida Sinu kohta töötleme. Selleks selgita taotluses, kas soovid kinnitust selle kohta, milliseid isikuandmeid meil Sinu kohta on ja/või soovid oma isikuandmetest koopiat.
 • Paluda oma isikuandmed parandada. See eeldab, et Sinu isikuandmed on ebaõiged või puudulikud. Kui see on nii, parandame ja/või täiendame Sinu isikuandmed vastavalt Sinu taotlusele. Selleks palume pöördumises täpsustada, millised isikuandmed parandamist vajavad.
 • Paluda oma isikuandmete kustutamist. Seda saad paluda juhul, kui (i) meil ei ole isikuandmeid enam sellel eesmärgil vaja, milleks need kogusime; (ii) võtad tagasi oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja meil pole teist õiguslikku alust, mille alusel neid edasi töödelda; (iii) esitad vastuväite oma isikuandmete töötlemisele ja meil ei ole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid Sinu isikuandmete töötlemise jätkamiseks või esitad vastuväite otseturunduse eesmärkidel isikuandmete töötlemisele; (iv) oleme töödelnud Sinu isikuandmeid ebaseaduslikult; (v) isikuandmed tuleb kustutada, et täita mõnda õigusaktist tulenevat kohustust. Kui aga meil on vaatamata eeltoodule vajadus isikuandmeid edasi töödelda, et täita mõnda õigusaktist tulenevat kohustust või kaitsta oma õigusi, siis ei pruugi meil olla võimalik isikuandmeid kustutada. Igal juhul selgitame sellisel juhul, miks me isikuandmeid kustutada ei saa.
 • Paluda oma isikuandmete töötlemist piirata. Seda juhul kui (i) oled juhtinud tähelepanu, et isikuandmed on ebaõiged ning me kontrollime nende õigsust; (ii) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, aga Sa ei soovi andmete kustutamist vaid töötlemise piiramist; (iii) me ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid Sul on neid vaja õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või enda nõuete eest kaitsmiseks; (iv) oled esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite ning me kontrollime, kas meie õiguspärased põhjused isikuandmete töötlemiseks kaaluvad üles need põhjused, miks soovid töötlemise lõpetamist. Isegi kui isikuandmete töötlemine on piiratud, võime neid andmeid töödelda, kui (i) oled andnud selleks nõusoleku; (ii) isikuandmed on meile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või enda nõuete eest kaitsmiseks; (iii) isikuandmed on meile vajalikud füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (iv) isikuandmeid on vaja töödelda seoses olulise avaliku huviga.
 • Paluda oma isikuandmete ülekandmist. Võid paluda oma isikuandmete väljastamist struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale (või paluda, et meie andmed edastaks), kui isikuandmete töötlemine põhineb Sinu nõusolekul või meievahelisel lepingul ning isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult.
 • Esitada isikuandmete töötlemisele vastuväide. Sul on õigus esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväide, kui töötleme neid enda või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamise korral ei töötle me isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul kui tõendame, et isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Sinu huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.
 • Võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. Kui Sinu isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on Sul igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta. Pane siiski tähele, et see ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise õiguspärasust.


Vastame esitatud taotlusele ühe kuu jooksul, kui ei esine asjaolusid, mille tõttu vajame taotlusele vastamiseks rohkem aega. Igal juhul teavitame Sind sellest ühe kuu jooksul.


Sul on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui arvad, et Sinu isikuandmete töötlemine pole toimunud kooskõlas kohalduvate õigusaktidega ning Sinu õigusi on rikutud (Andmekaitse Inspektsiooni aadress on Tatari 39, 10134 Tallinn, Eesti, telefon +372 627 4135, e-postiaadress: info@aki.ee). Kui Sinu alaline elukoht, töökoht või rikkumise koht on teises Euroopa Liidu liikmesriigis, on Sul õigus esitada kaebus ka vastava riigi andmekaitse järelevalveasutusele.


6. Kas võime käesolevaid tingimusi muuta?

Jah, kuid muutmise korral anname Sulle sellest e-posti ning Platvormi kaudu teada.

Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtteid uuendati viimati 29.09.2022

EAS logo
Mifundo prototüübi arendust toetas Euroopa Liit läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi ja EASi. Toetus oli 35 000 eurot ja projekti kogumaksumus 52 560 eurot. 

Tehisintellekti toel piiriülese platvormi väljatöötamist toetab Euroopa Liit läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi ja EASi (projekti number 2014-2020.4.02.21-0372). Projekti periood on 12.02.2021 - 31.12.2023. Toetuse suurus 691 260,05 eurot ja projekti kogumaksumus 1 069 189 eurot.